2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Thai vers Français

1297 résultats en 0.12sThai vers Français

Index - Voir aussi Français vers Thai
: De กรกฏาคม à ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
: De ขนตา à ข้าวโพด
: De คณิตศาสตร์ à ค่าจ้าง
: De งอน à ง้อ
: De จมูก à จ้าง
: De ฉลอง à ฉีดยา
: De ชนะ à ช้าง
: De ซวย à ซ้าย
: De ดนตรี à ด้วย
: De ตกลง à ตู้เย็น
: De ถนน à ถ้า, ถ้าว่า, หาก
: De ทนายความ à ท้อง
: De ธนาคาร à ธุรกิจ
: De นก à น้ำแข็ง
: De บนเตียง à บ้านเกิด
: De ปฎิทิน à ป้า
: De ผงซักฟอก à ผ้าไหม
: De ฝน à ฝ้าย, ผ้าฝ้าย
: De พนักงาน à พ่อแม่
: De ฟัง à ฟ้าร้อง
: De ภรรยา, เมีย à ภูมิใจ
: De มกราคม à ม้า
: De ยกทรง à ย้ายบ้าน
: De รดน้ำ à ร้ายกว่าเก่า
: De ลง à ล้าน
: De วงดนตรี à ว่างงาน
: De ศตวรรษ à ศิลปะ
: De สกปรก à ส้มโอ
: De หก โมง เช้า à ห้าม
: De องุ่น à อ้วน
: De ฮัลโหล, ... พูด à ฮัลโหล, ... พูด
: De เกรงใจ à เอาใจใส่
: De แกง à แอ๊ปเปิ้ล
: De โกง à โอกาส
: De ใกล้ à ให้ออก, ไล่ออก
: De ไกล à ไอ
: De ๐, ศูนย์ à ๐, ศูนย์
: De ๑, หนึ่ง à ๑๒, สิบสอง
: De ๒, สอง à ๒๑, ยี่สิบเอ็ด
: De ๓, สาม à ๓๒๕, สามร้อยยี่สิบห้า
: De ๔, สี่ à ๔, สี่
: De ๕, ห้า à ๕, ห้า
: De ๖, หก à ๖, หก
: De ๗, เจ็ด à ๗, เจ็ด
: De ๘, แปด à ๘, แปด
: De ๙, เก้า à ๙, เก้า