2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre K | De konzis à Körper {M (s¸ -)}

2128 résultats en 0.11s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre K


Précédent : De Konsequenz {F (en)} à konzipieren

De konzis à Körper {M (s¸ -)}

konzis
Kooperation {F (en)}
kooperativ [Adj]
kooperieren [i. V.]
Koordinate {F (en)}
Koordinatensystem {N (s¸ e)}
Kopenhagen
Kopf hoch! [Interj]
Kopf {M (s¸ ¨e)}
Kopf; aus dem ~
Kopf; bis über den ~
Kopf; große Rosinen im ~ haben
Kopf; jdm den ~ waschen
Kopf; mir dröhnt der ~
Kopf; wie vor den ~ geschlagen
Kopf;ein Brett vor dem ~ haben
Kopfbedeckung {F (en)}
Köpfe; die ~ zusammenstecken
köpfen
Kopfgesteuert
Kopfkissen
Kopfsalat {M ([e]s¸ e)}
Kopfschmerz
kopieren
koppelbar [Adj]
koprogen [Adj]
Koprolalie {F (#)} [MED]
Koprolith {M (s¸e) o. (en¸en)}
koprophag [Adj]
Koprophage {F (n)}/M (n¸ n)}
Koprophagie {F (#)}
Kopulation {F (en)}
kopulieren [i. V.]
Koralle {F (n)}
Korallentier {N (s¸ e)}
Koran {M (s¸ #)} [REL]
Korb {M (s¸ ¨e)}
Körbchen {N s¸-}
Körbchen {N s¸-}[Büstenhalter]
Korb¸ einen ~ bekommen
Korb¸ sich einen ~ holen
Korea {N (s¸ #)}
Koreaner {M (s¸ -)}
Koreanerin {F (nen)}
Koreanisch [Adj]
Korfu {N (s¸ #)}
Korinthenkacker {M (s¸ -)}
Korinthenkacker {M (s¸ -)}
Korinthenkackerei {F (#)}
Korinthenkackerin {F (nen)}
Korinthenkackerin {F (nen)}
Kork
Korkenzieher
Korn
Korn; aufs ~ nehmen
Kornblume {F (n)}
Körniger Frischkäse {M (s¸ -)}
Korollar
Körper mit sieben Flächen
Körper {M (s¸ -)}

Suivant : De Körperflüssigkeit {F (en)} à Koteletten {FPl}