2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Buchung {F (en)} [Handel] à Bühnenveränderung {F (en)}

3389 résultats en 0.13s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Buchhändler {M (s¸ -)} à Bucht {F (en)} [Parkbuch]

De Buchung {F (en)} [Handel] à Bühnenveränderung {F (en)}

Buchung {F (en)} [Handel]
Buchung {F (en)} [von Reise¸…]
Buckel {M (s¸ -)} [Bergkuppe]
Buckel {M (s¸ -)} [MED]
Buckel {M (s¸ -)} [Rücken]
bücken [r. V.]; sich ~
bücken; sich ~
Buda {F(#)}[Stadtteil]
Budapest [Hauptstadt]
Buddel {F (n)}
Buddha {M (s¸s}[buddhi. Titel]
Buddha {M}[Siddharta Gautama]
Buddha-Statue {F (n)}
Buddhismus {M (-¸ #)}
Buddhist {M (en¸ en)}
Buddhistin {F (nen)}
buddhistisch [Adj]
Bude {F (n)} [Stundenten~]
Bude {F (n)} [Verkaufs~]
budgetiert; knapp ~
Buenos Aires[Hst. von Argent.]
Büfett {N ([e]s¸ e)}
Büfett {N ([e]s¸ e)}
Büffel {M (s¸ -)}
büffeln [i. V.]
büffeln; das sollst du mir ~!
Bügel {M (s¸ -)}
Bügel {M (s¸ -)} [Brillen~]
Bügel {M (s¸ -)} [Kleider~]
Bügel {M (s¸ -)} [Steig ~]
Bügeleisen {N (s¸ -)}
bügeln [t. V.]
Buhldirne {F (n)}
Buhle {F (n)}
Buhle {F (n)}
Buhle {M (n¸ n)}
buhlen [t. V.]
Buhler {M (s¸ -)}
Buhlerei {F (en)}
Buhlerin {F (nen)}
buhlerisch [Adj]
Buhlschaft {F (en)}
Buhmann {M (s¸ ¨er)}
Buhne {F (n)}
Bühne {F (n)}
bühnen [t. V.]
Bühnenbild {N ([e]s¸ er)}
Bühnendekoration {F (en)}
Bühnendichter {M (s¸ -)}
Bühnendichtung {F (#)}
bühnengerecht machen
bühnengerecht {N (s¸ e)}
Bühnenheld {M (en¸ en)}
bühnenkundig [Adj]
Bühnenkünstler {M (s¸ -)}
Bühnenmaler {M (s¸ -)}
Bühnenmalerei {F (en)}
Bühnenstück {N (s¸ e)}
Bühnentanz {M (es¸ ¨e)}
Bühnenveränderung {F (en)}

Suivant : De Bühnenvorhang {M (s¸ ¨e)} à Bundesminister {M (s¸ -)}