2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Brustschwimmen {N (s¸ -)} à Buchführung {F (en)}

3389 résultats en 0.03s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Brunnen {M (s¸ -)} à Brustmuskel {M (s¸ n)}

De Brustschwimmen {N (s¸ -)} à Buchführung {F (en)}

Brustschwimmen {N (s¸ -)}
Bruststimme {F (n)}
Brusttasche {F (n)}
Brüstung {F (en)}
Brustwarze {F (n)}
Brustweite {F (n)}
Brut [Same] der Seidenwürmer
Brut {F (en)} [bildl.]
Brut {F (en)} [Brüten]
Brut {F (en)} [die Jungen]
brüten [i. V.]
brüten [i. V.¸ BIO]
brüten [i. V.¸ Brutreaktor]
brüten [i. V.¸ grübeln]
Brüter {M(s¸-)}; (schneller) ~
Brutreaktor {M (s¸ en)}
Brutstoff {M ([e]s¸ e)}
brutto [Adj]
Bruttogewicht {N (s¸ e)}
Bruttoinlandsprodukt {N(s¸e)}
Bruttoregistertonne {F} [BRT]
Bruttosozialprodukt {N (s¸e)}
brutzeln [i. V.]
BSE-Erreger {M (s¸ -)}
BSE-Fall {M (s¸ ¨e)}
BSE-Krise {F (n)}
BSE-Krise {F (n)}
BSE-Schnelltest {M ([e]s¸ e)}
BSE-Schreckensmeldung {F (en)}
BSE-Test {M ([e]s¸ e)}
BSE-Verdachtsprobe {F (n)}
BSE¸ Bov. Spongioforme Enzeph.
Btx-Anbieter {M (s¸ -)}
Btx-Anschluss {M ([e]s¸ ¨e)}
Btx-Empfang {M ([e]s¸ ¨e)}
Btx-Fernseher {M (s¸ -)}
Btx-Gerät {N (s¸ e)}
Btx-Netz {N ([e]s¸ e)}
Btx-Nummer {F (n)}
Btx-Nutzer {M (s¸ -)}
Btx-System {N (s¸ e)}
Btx-Teilnehmer {M (s¸ -)}
Btx-Zeitung {F (en)}
Btx¸ Abk. von Bildschirmtext
Buba {F}¸ Abk. für Bundesbank
Bübchen {N (s¸ en)}
Bube {M (n¸ n)} [Knabe]
Bube {M (n¸ n)} [Schurke]
Bube {M (n¸ n)} [Spielkarten]
Buch {N (s¸ ¨er)}
Buch; altes ~
Buch; antiquarisches ~
Buch; zu ~(e) schlagen
Buch; zu ~(e) schlagen
Buche {F (en)}
buchen [t. V.]
Bücherei {F (en)}
Bücherschrank {M ([e]s¸ ¨e)}
Buchfink {M (s¸ e)}
Buchführung {F (en)}

Suivant : De Buchhändler {M (s¸ -)} à Bucht {F (en)} [Parkbuch]