2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Bände; das spricht ~! à bar; etw für ~(e) Münze nehmen

3389 résultats en 0.03s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Bakteriologie {F (#)} à Bande {F (n)}

De Bände; das spricht ~! à bar; etw für ~(e) Münze nehmen

Bände; das spricht ~!
Banderole {F (n)}
Bänderschuh {M ([e]s¸ e)}
bändigen [t. V.]
Bändiger {M (s¸ -)}
Bändigung {F (en)}
Bandit {M (en¸ en)}
Banditin {f (nen)}
Bandmaß {N (es¸ e)}
Bandnummer {F (n)}
Bandnummer {F (n)}
Bandoneon {N (s¸ s)}
Bandsäge {F (n)}
Bandwurm {M ([e]s¸ ¨er)}
bang [Adj]
bang [Adj]
bangen [i. V.]
Bangkok
Bangladesch {N (s¸ #)}
Bank {F (en)}
Bank {F (¨e)}
Bank {F (¨e)} [GEOL]
Bank {F (¨e)} [TECH]
Bank {F (¨e)}; durch die ~
Bank; auf die lange ~ schieben
Bank;auf die lange ~ geschoben
Bankangestellte {F (n)}
Bankangestellter {M (n¸ n)}
Bankanweisung {F (en)}
Bankleitzahl {F (en)}
Bankrott {M ([e]s¸ e)}
Bann {M ([e]s¸ e)}
Bann {M ([e]s¸ e)} brechen
Bann; in seinen ~ zwingen
bannen [t. V.¸ ausschließen]
bannen [t. V.¸ beschwören]
bannen [t. V.¸ fesseln]
bannen [t. V.¸ fesseln]
bannen [t. V.¸ Fotographie]
bannen [t. V.¸ Malerei]
bannen [t. V.¸ verbannen]
bannen [t. V.¸ verbannen]
Banner {N (s¸ -)} [bildl.]
Banner {N (s¸ -)} [Flagge]
Bantu {M (s¸s)} [Mensch]
Bantu {N (s¸#)}[Sprachfamilie]
Bantusprachen {FPl}
Bantusprachen {FPl}
bar bezahlen
bar [Adj¸ entblößt]
bar [Adj¸ FIN]
bar [Adj¸ rein]
Bar {F (s)} [Gaststätte]
Bar {F (s)} [Nachtlokal]
Bar {F (s)} [Schanktisch]
Bär {M (en¸ #)}; Großer ~
Bär {M (en¸ #)}; kleiner ~
Bär {M (en¸ en)}
Bar {N (s¸ s)} [Maßeinheit]
bar; etw für ~(e) Münze nehmen

Suivant : De Bär; stark wie ein ~ à barock [Adj]