2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Betriebsrat {M (s¸ ¨e)} à bevollmächtigen [t. V.]

3389 résultats en 7.73s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Beton {M (s¸ s od. e)} à Betriebsordnung {F (en)}

De Betriebsrat {M (s¸ ¨e)} à bevollmächtigen [t. V.]

Betriebsrat {M (s¸ ¨e)}
Betriebssicherheit {F(en)}
Betriebsstoff {M ([e]s¸ e)}
Betriebsstörung {F (en)}
Betriebssystem {N (s¸ e)}
Betriebsvorschriften {FPl}
Betriebszeit {F (en)}
Betriebszustand; im ~
Betriebszweig {M (s¸ e)}
betroffen [Adj]
betroffen [Adj]
betroffen [Adj]
betrüben [t. V.]
Betrübnis {F (e)}
betrügen [t. V.]
betrügen [t. V.¸ JUR]
Betrügerei {F (en)}
betrunken [Adj]
Betrunkenheit {F (en)}
Betschwester {F (n)}
Bett {N (s¸ en)}
Bett; ein ~ machen
Bett; von ~ und Tisch getrennt
Bett; zu ~ gehen
Bettdecke {F (en)}
bettelarm [Adj]
bettelarm [Adj]
betteln gehen
betteln [i. V.]
betteln [i. V.]
betten [r. V.]; sich ~
betten [t. V.]
Bettgeschichten {FPl}
Bettlaken {N (s¸ -)}
Bettler {M (s¸ -)}
Bettler {M (s¸ -)}
Bettlerin {F (nen)}
Bettstelle {F (n)}
Betttuch {N ([e]s¸ ¨er)}
Bettüberzug {M (s¸ ¨e)}
Bettwäsche {F (n)}
Betz'sches Gesetz {N (es¸ #)}
beugen [t. V.]
Beugung {F (en)} [Biegung]
Beugung {F (en)} [GRAM]
Beugung {F (en)} [PHYS]
Beule {F (n)}
beunruhigen [r. V.]; sich ~
beunruhigen [t. V.]
beunruhigt über
beurteilen [t. V.]
Beurteilung {F (en)}
Beute {f (-)}
Beutel {M (s¸ -)}
Beutel {M (s¸ -)} [ANAT]
Beutel {M (s¸ -)} [Billard]
Bevölkerung {F (en)}
Bevölkerung; werktätige ~
Bevölkerungsdruck {M (s¸ e)}
bevollmächtigen [t. V.]

Suivant : De bevorstehen [i. V.] à bewundernswürdig [Adj]