2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Bescheidenheit {F (en)} à Beschwörung {F (en)}

3389 résultats en 0.05s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Berufung eines Minister à bescheiden; sich ~ mit

De Bescheidenheit {F (en)} à Beschwörung {F (en)}

Bescheidenheit {F (en)}
bescheinigen [t. V.]
Bescheinigung {F (en)}
beschenken [t. V.]
bescheren [t. V.]
Bescherung {F (en)}
Bescherung; da haben wir die ~
beschießen [t. V.]
beschildert [Adj]
Beschilderung {F(en)}
beschimpfen [t. V.]
beschirmen [t. V.]
beschirmen [t. V.]
Beschlag; mit ~ belegen
Beschlagnahme {F (n)}
beschleunigen [t. V.]
Beschleuniger {M (s¸ -)}[PHYS]
Beschleunigung {F(en)}
Beschleunigungseffekt {M(s¸e)}
beschließen [t. V.¸ beenden]
beschließen [t.V.¸veranlassen]
beschmutzen [t. V.]
beschmutzen [t. V.]
beschmutzt [Adj]
beschneiden [t. V.]
Beschneidung {F (en)}
beschönigend [Adj]
beschönigend [Adv]
beschönigender Ausdruck {M}
Beschönigung {F (en)}
Beschönigung; ohne ~
beschränke Haftung
beschränken [t. V.]
beschränken [t. V.]
beschränkt; nach oben ~ [MATH]
beschränkt; nach unten ~[MATH]
beschränkte Auflage
beschreiben [t. V.]
Beschreibung {F(en)}
beschreiten [t. V. (i¸ i)]
beschriften [t. V.]
beschuldigen [t. V.]
beschuldigen; fälschlich ~
beschuldigen; fälschlich ~
beschützen [t. V.]
beschützen [t. V.]
beschützen [t. V.]
Beschützer {M (s¸ -)}
Beschützerin {F (nen)}
Beschwerde {F (n)} [JUR]
Beschwerde {F (n)} [MED]
Beschwerde {F (n)} [Mühsal]
beschwichtigen [t. V.]
beschwichtigend [Adj]
beschwichtigende Töne
beschwichtigende Worten
beschwören [t. V.]
beschwören [t. V.]
Beschwörung {F (en)}
Beschwörung {F (en)}

Suivant : De Beschwörung {F (en)} à besser; es wäre ~