2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De berauscht [Adj] à Bergwerk {N (s¸ e)}

3389 résultats en 0.07s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De bemühen; sich nach Kräften ~ à berauben [t. V.]

De berauscht [Adj] à Bergwerk {N (s¸ e)}

berauscht [Adj]
Berberitze {F (n)} [BOT]
berechnen [t. V.]
Berechnung {F (en)}
Berechnung {F (en)} [FIN]
berechtigen
berechtigt sein [zu¸ Dat.]
berechtigt [Adj]
berechtigte Notwehr
beredsam [Adj]
beredt [Adj]
Bereich {M (s¸ e)} [Gegend]
Bereich {M (s¸ e)} [Thema]
Bereich {M (s¸ e)}; primäre ~
Bereich {M (s¸e)}; sekundäre ~
Bereich {M (s¸e)}; tertiäre ~
bereichern [t. V.]
bereit liegen
bereit machen!
bereit [Adj]
bereit [Adv]
bereit; zu allem ~ um
bereiten [t. V.]
bereits bei
bereits im Sterben liegen
bereits [Adv]
Bereitschaft {F (en)}
bereitstellen [t. V.]
Bereitung {F (en)}
bereitwillig [Adj]
bereitwillig [Adv]
Bereitwilligkeit {F (#)}
bereuen [t. V.]
Berg {M ([e]s¸ e)}
Berg {M ([e]s¸ e)} [bildlich]
Berg; über den ~ sein
Bergahorn {M (s¸ e)} [BOT]
Bergbau {M (s¸ #)}
Bergbaugebiet {N ([e]s¸ e)}
bergbaulich [Adj]
Bergbewohner {M (s¸ -)}
Bergbewohnerin {F (nen)}
Bergen [hennegauische Stadt]
bergen [t. V.¸ innehaben]
bergen [t. V.¸ innehaben]
bergen [t. V.¸ retten]
Bergfahrer {M (s¸ -)}
Bergfink {M (en¸ en)}
Bergfried {M (s¸ e)}
Berghang {M (s¸ ¨e)}
Bergkuppe {F (n)} [GEOL]
Bergkuppe {F (n)} [Steigung]
Bergmann {M (s¸ -leute)}
Bergnymphe {F (en)}
Bergpreis {M (es¸e)}[Radsport]
Bergspitze {F (n)}
Bergwanderer {M (s¸ -)}
Bergwandererin {F (nen)}
Bergwandern {N (s¸ -)}
Bergwerk {N (s¸ e)}

Suivant : De Bergwertung {F (#)}[Radsport] à berufstätig [Adj]