2 390 857 mots dans 190 dictionnaires
Dictionnaires de Traduction

Allemand vers Français | Lettre B | De Belau à bemühen [t. V.]

3389 résultats en 0.05s

Allemand vers Français

Index - Voir aussi Français vers Allemand


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre B


Précédent : De Bekenntnis {N (ses¸ se)} [REL] à Belastungszeuge {M (n¸ n)}

De Belau à bemühen [t. V.]

Belau
belebend [Adj]
belebt [Adj]
Beleg {M ([e]s¸ e)}[Quittung]
Beleg {M [e]s¸e} [Beweisstück]
belegen [t. V.]
belegen; Waren mit Embargo ~
Belegliste {F (n)}
Belegschaft {F (en)}
belegt sein
Belehrung {F (en)}
beleidigen [t. V.]
beleidigen [t. V.]
Beleidigung {F (en)}
Beleidigung {F(en)}[Missacht.]
Beleidigung; tätliche ~
Beleuchtung {F (en)}
Beleuchtung {F (en)} [bildl.]
Belgicismus {M (-¸ #)}
Belgien {N (s¸ #)}
Belgier {M (s¸ -)}
Belgierin {F (nen)}
belgisch [Adj]
belgisch-französisch [Adj]
Belgisch-Kongo {M (s¸ #)}
Belgrad {N (s¸ #)}
Belichtung {F (en)} [FOTO]
belieben [i. V.]
Belieben; nach ~
beliebig [Adj] lange
beliebig [Adj] spät
beliebig [Adj¸ gewünscht]
beliebig [Adj¸ irgendein]
beliebig [Adv]
beliebig [Adv] oft
beliebt [Adj]
beliebt [Adj]
Beliebtheit {F (#)}
Belize [Staat]
Belize [Staat]
bellen [i. V.]
belohnen [t. V.]
Belohnung {F (en)}
Belüftung {F (en)}
Belüftung {F (en)} [TECH]
belügen [u. t. V.]
belustigen [t. V.]
Belustigung {F (en)}
bemächtigen [r. V.]; sich ~
bemänteln [t. V.]
bemeistern [t. V.]
bemerkbar [Adj]
bemerken [t. V.]
bemerkenswert [Adj]
Bemerkenswerterweise [Adv]
Bemerkung {F (en)}
bemitleiden [t. V.]
bemitleiden [t. V.]
bemühen [r. V.]; sich ~
bemühen [t. V.]

Suivant : De bemühen; sich nach Kräften ~ à berauben [t. V.]